Utilities Beta2

From EasyLog wiki
Jump to: navigation, search

Date: 01 September 2009

New release of Utilities (Release 15)

Description

This new release introduces a new optioin: reinstalling the BDE

The BDE (Borland Database Engine) and a set of DLL files are used by EasyLog to access the data files for a log. The BDE is a shared component that can be used and modified by many applications.

The problem of BDE:

Problems with EasyLog have been reported that can be clearly attributed to the BDE. The vast majority of these problems have been caused by installing other software that uses the BDE after the installation of EasyLog. Not all software respects the correct procedure for installing and configuring the BDE. After installing EasyLog, if you install such software on your computer, it can modify the BDE and interfere with the proper operation of EasyLog. Problems that can happen include (but are not limited to) not being able to open a log or not being able to add a QSO to the log.

Operation of the new option:

"Reinstall BDE" deletes the Registry keys, re-creates and copys files to the BDE in the system directory for the Borland Database Engine.

IMPORTANT!

This new option of the Utilities program must only be used if there are no programs running on your computer that use the BDE. All modules of EasyLog must be closed, including Notifier. If you have Notifier open when the computer starts, look in the task tray on the lower right of the main window of Windows for the Notifier icon. If it is there, click on it and then click on Exit. You must also close any other programs that use the BDE or the reinstallation will fail.

Here is how to download and use the "Utilities Rel 15"

1) Download the new release of Utilities click here. Copy the file into your installation folder for EasyLog 5 (typically C:\EL5) overwriting the existing utilities file.

2) ***IMPORTANT*** Close any application that uses or could use the BDE, all modules of EasyLog 5 including Notifier that may be running in background. Check the task tray in the lower right of the main window for Windows. If you see the icon there, click it and then click on Exit.

There are other application that my use the BDE. If in doube, reboot your computer and close any application that has been started automatically (including Notifier). Proceed with step 3 only when you are sure that no application is currently running that uses the BDE.

3) Run Utilities and click the "Reinstall BDE" button.

4) After the reinstall, a small window will open giving you the outcome of the operation. If you receive an error message, send the file C:\EL5\BDE.TXT to ik1tzo@gmail.com.

THANKS!


Data: 01 Settembre 2009

Nuova release di Utilities (Release 15)


Descrizione

Questa nuova release introduce una nuova opzione: la reinstallazione del BDE.

Il BDE (Borland Database Engine) e' un insieme di file DLL che EasyLog usa per accedere ai file dati. Il BDE e' un componente condiviso che puo' essere utilizzato e modificato anche da altre applicazioni.


Il problema del BDE

In alcuni casi ci sono stati riportati dei problemi che sono riconducibili al BDE. Questi sono nella stragrande maggioranza problemi generati dalla installazione di altri software (installati dopo l'installazione di EasyLog 5) che utilizzano il BDE ma non rispettano la corretta procedura di installazione e configurazione del BDE. Quindi installati dopo EasyLog, questi software vanno ad alterare il BDE e di conseguenza il funzionamento di EasyLog. I problemi si manifestano ad esempio nell'inserimento dei QSO, nell'apertura dei Log etc.


Funzionamento della nuova opzione

"Reinstall BDE" elimina le chiavi del Registry, le ricrea e ricopia i file del BDE nella directory di sistema destinata al Borland Database Engine.


IMPORTANTE!

Il programma Utilities deve operare con EasyLog chiuso, cioè non attivo! Altrimenti non riuscirà a reinstallare il BDE!


Ecco come scaricare ed usare "Utilities Rel. 15".

1) scaricare la nuova release Utilities cliccando qui. Il file Utilities va copiato quindi in C:\EL5 (sovrascrivere il file Utilities.exe esistente).

2) *** IMPORTANTE *** Chiudere ogni applicazione che usa o potrebbe usare il BDE, tutti i moduli di EasyLog usano il BDE quindi vanno chiusi prima di avviare Utilities. Fate attenzione che il modulo Notifier non sia avviato (rimane in esecuzione, se installato, in tal caso è visibile nella zona delle icone a destra in basso nella barra delle applicazioni).

Anche altre applicazioni che eventualmente usano il BDE vano chiuse, se avete dubbi, riavviate il computer e chiudete ogni eventuale applicazione che sia stata avviata automaticamente (incluso il Notifier), solo quando siete certi che nessuna applicazione sta correntemente girando, procedete con il punto 3)

3) lanciare Utilities e premere il tasto "Reinstall BDE"

4) al termine della reinstallazione, verrà visualizzato l'esito dell'operazione. Se viene visualizzato un messaggio di errore, inviare il file C:\EL5\BDE.TXT a ik1tzo@gmail.com


Attendo notizie, via ik1tzo@gmail.com

GRAZIE!


2009-09-01 Ny utgåva av modulen "Verktyg/Utilities" (5.0.0.15)

Beskrivning Den nya utgåvan för in en ny option: Reinstallation av BDE. BDE (Borland Database Engine) är en samling DLL-filer som används av EasyLog för att komma åt datafiler för loggen. BDE är en komponent som kan användas och modifieras av många andra applikationer.

Problem med BDE Rapporter om problem har inkommit, som klart kan kopplas till BDE. En stor majoritet av dessa problem har orsakats av att annan mjukvara som använder BDE har installerats efter EasyLog. Vissa av dessa mjukvaror har inte installerats och konfigureras på ett korrekt sätt. Om så skett efter att EasyLog installerats har BDE modifierats på ett sätt som gjort att EasyLog inte kunnat fungera riktigt. Problem som kan uppstå är att loggen inte kan öppnas, ett nytt QSO inte kan läggas in eller på något annat sätt.

Hantering av den nya optionen. Reinstallationen av BDE tar bort registrets nycklar, återskapar och kopierar filer till BDE i systembiblioteket för databasmotorn (Borland Database Engine).

MYCKET VIKTIGT Den nya optionen för verktygsprogrammet får endast aktiveras om inga andra program som använder BDE är igång! Alla EasyLog’s moduler, inklusive "Noteraren/Notifier", måste också vara stängda. När du startar datorn, kolla upp om ikonen för "Noteraren" visas nere till höger. Om så är fallet, högerklicka och välj avsluta. Du måste även avsluta alla andra vid tillfället aktiva program, som använder BDE.

Så här laddar man ner och använder "Verktyg utgåva 15" 1. Ladda ner genom att gå till http://www.easylog.com/beta/utilities/Utilities.exe . Kopiera filen till EL5-mappen, vanligen C:\EL5, och bejaka att skriva över den fil som finns där tidigare. 2. **VIKTIGT**. Stäng varje applikation, som använder eller kan använda BDE, alla EasyLog5 moduler, inklusive "Noteraren"/"Notifier", och andra som kan vara igång i bakgrunden. Betrakta meddelandefältet nere till höger på Windows huvudsida. Finns ikonen där, klicka och klicka stäng. Det kan finnas andra applikationer som använder BDE. Stäng även dessa. Om osäkerhet råder, starta om datorn och kontrollera att ingen BDE-relaterad applikation har startats upp automatiskt. Gå vidare till steg 3 endast om du är helt säker på att ingen BDE-relaterad applikation körs. 3. Kör Verktygs-modulen och klicka på "Reinstall BDE"-knappen. 4. Efter reinstallationen kommer ett litet fönster upp som visar resultatet av åtgärden. Kommer ett felmeddelande upp, skicka filen C:\EL5\BDE.TXT till ik1tzo@gmail.com. TACK!